Naturensvenner.no © 2010  • Terms of Use

 

News

 

 

• Head»

.

 

• Statskog »

Statskog er ute med nye nettsider. Inatur.no og Godtur.no

 

• Ny naturmangfoldlov »

Ny epoke i norsk naturforvaltning sikrer all norsk natur.

 

  

 

 

 

 

 

Artikler

 

Friluftsliv

Tidligere drev vi mye med jakt og fiske. I dag er turgåing, soling og bading mest populært. Selv om omtrent ni av ti nordmenn kan regnes som friluftslivsbrukere, har veksten i deltakelsen blant de eldre aldersgruppene stoppet opp. Mens de aller yngste er aktive, har ungdom en tendens til å svikte de tradisjonelle friluftsaktivitetene.

Muligheten til et rikt friluftsliv svekkes

Mange områder som egner seg godt for friluftsliv brukes til andre formål, spesielt i og ved byer og tettsteder. Tilgangen til strandsonen er redusert, og allemannsretten trues fra mange hold. Forurensning, forsøpling og støy både til lands og til vanns truer områder som brukes til friluftsliv.

 

Frivillig innsats viktig

Allemannsretten på kyst- og strandstrekninger ivaretas blant annet gjennom sikring av områder. Kommunen må også ta vare på friluftsområder gjennom sin arealplanlegging. Barnehager og grunnskoler skal praktisere friluftsliv i skolehverdagen. Frivillige organisasjoner har også en viktig rolle i å legge til rette for ulike friluftslivsaktiviteter og for å motivere og stimulere til friluftsliv.

 

 

Kilde:

Publisert av Direktoratet for naturforvaltning
Dato 30.11.2009

 

 

Allemannsretten

 

Alle skal ha mulighet til å drive friluftsliv som en positiv aktivitet for helse og trivsel både i nærmiljøet og ute i naturen.

  • Allemannsretten skal holdes i hevd
  • Barn og unge skal gis mulighet til å utvikle ferdigheter i friluftsliv
  • Områder av verdi for friluftsliv skal sikres
  • Grøntstrukturen i byer og tettsteder skal bevares

Kilde: regjeringen, miljøverndepartementet

http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/tema/friluftsliv.html?id=1091

 

Lover og avtaler

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Markalov

Rundt 1,2 millioner mennesker har Marka som nærmeste større turområde. Området er av uvurderlig verdi for friluftsliv, naturopplevelse og idrett. Marka strekker seg over 19 kommuner i fem fylker. Markaloven vil ivareta dette unike området i et langsiktig perspektiv.

Markalov for Oslomarka

 

Lov 6. juni 2009 nr. 35 om naturområder i Oslo og nærliggende kommuner (markaloven) trådte i kraft 1. september 2009.

Loven er en viktig miljølov og fremfor alt en friluftslov. Gjennom markaloven oppnås en helhetlig forvaltning av Marka.

Rundt 1,2 millioner mennesker har Marka som nærmeste større turområde. Området er av uvurderlig verdi for friluftsliv, naturopplevelse og idrett. Marka strekker seg over 19 kommuner i fem fylker. Markaloven vil ivareta dette unike området i et langsiktig perspektiv.Markaloven lovfester markagrensen. Innenfor lovens virkeområde innføres et generelt byggeforbud. Ingen bygge- og anleggstiltak kan gjennomføres i Marka uten tillatelse etter markaloven. Landbrukstiltak er unntatt fra bygge- og anleggsforbudet. Igangsetting av arbeid med arealdel av kommuneplan eller reguleringsplan etter plan- og bygningsloven krever tillatelse fra Miljøverndepartementet. Kommunale planvedtak må stadfestes av departementet for å få rettsvirkning etter plan- og bygningsloven. Loven er videre tilpasset de særskilte utfordringer som gjør seg gjeldende for eksisterende bebyggelse og virksomhet i Marka, for eksempel etablerte lokalsamfunn og hytteområder.

Kommunene vil fortsatt ha et primært forvaltningsansvar for sine markaområder. For å bidra til en helhetlig forvaltning av Marka blir Fylkesmannen i Oslo og Akershus overordnet klagemyndighet for markasaker i alle kommuner med områder i Marka.

Loven inneholder også hjemmel for å opprette et markaråd som vil bestå av representanter for Markas mange forskjellige brukere og aktører. Rådet vil få en ombudsmannsfunksjon og bidra til å fremme lovens formål.

I loven innføres en forskriftshjemmel slik at nærmere angitte områder med særlig store naturopplevelsesverdier kan vernes særskilt som friluftslivsområde. Vernehjemmelen vil særlig være viktig for å kunne ta vare på Markas siste ”eventyrskoger”.

Skogbruket reguleres fortsatt gjennom skogbruksloven med forskrifter. Markaforskriften etter skogbruksloven skal likevel gjennomgås, blant annet i lys av regjeringens markapolitikk.

Både kommunene og Statens naturoppsyn får oppgaver med tilsyn og oppsyn etter markaloven.

Loven trer i kraft 1. september 2009.

 

Kilde: http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/tema/friluftsliv/markalov.html?id=445741

miljøverndepartementet

Relevante lenker:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naturen er ikke skapt av mennesker, det er naturen som skaper mennesker.

 

 

 

De voldsomme kreftene som styrer jord, hav, liv og klima er det vi kaller naturkrefter.

 

Kilde: wikipedia

     Forside
 Nasjonalparker
    Fotogalleri
  Nyttige linker
     Om oss